Ochrana údajov

Poučenie dotknutej osoby o spracovaní jeho osobných údajov
Občianske združenie Aliancia združení na ochranu zvierat, sídlo Námestie SNP 3, 81106 Bratislava, IČO: 42268737, (ďalej len „občianske združenie“ alebo „prevádzkovateľ“) Vás týmto v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenia GDPR “) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov.
Rozsah a účel spracovania
Vami poskytnuté osobné údaje pri registrácii budú spracované na účely registrácie a výberu vhodného domáceho zvieraťa (psa alebo mačky) na základe vyplneného registračného formulára dotknutej osoby na stránke/v aplikácii www.najditesa.online a na základe online dotazníka vyplneného dotknutou osobou na stránke/v aplikácii www.najditesa.online.
Právny základ spracovania
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúceho odseku je Vami udelený súhlas, t. j. súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.
Následky neposkytnutia osobných údajov, resp. neudelenia súhlasu
Dotknutá osoba nie je povinná v rámci požadovaných kontaktných údajov pri registrácii na stránke www.najditesa.online v registračnom formulári poskytnúť svoje osobné údaje. V prípade, ak dotknutá osoba poskytne osobné údaje a neudelí svoj súhlas so spracovaním údajov na účely definované v časti Rozsah a účel spracovania, nebude možné dotknutú osobu informovať o nájdení vhodného domáceho zvieraťa, resp. nebude možné následne začať proces adopcie.
Doba uchovávania a spôsob spracúvania
Vaše osobné údaje budú spracované a uchovávané v elektronickej forme v informačných systémoch prevádzkovateľa len počas doby registrácie dotknutej osoby v prípade, ak osobitný predpis neustanoví prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať tieto údaje aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.
Osobitná kategória osobných údajov
Občianske združenie nespracúva žiadne Vaše osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. ako napríklad údaje rasovom a etnickom pôvode, politickom názore, biometrické či genetické údaje, a pod.
Subjekty spracovávajúce osobné údaje / Príjemcovia
Vaše osobné údaje budú spracúvať predstavitelia občianskeho združenia poverení spravovaním internetovej stránky/aplikácie www.najditesa.online a súvisiacim spracovaním osobných údajov a predstavitelia občianskeho združenia poverení prácou s osobnými údajmi.
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ), a to za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z.
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to celkom alebo len z časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaní. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov po splnení účelu ich spracovania, a to aj u všetkých príjemcoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. V prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje lehotu, ktorá neumožňuje osobný údaj likvidovať bezprostredne, zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov až po uplynutí lehoty stanovenej v osobitnom predpise.
Zároveň by sme Vás radi informovali, že ako dotknutá osoba máte v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, a to podľa § 100 zákona č. 18/2018.
Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete získať na nižšie uvedenej kontaktnej adrese.
Prenos osobných údajov do tretích krajín
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
Automatizované spracúvanie a profilovanie
Vaše osobné údaje budú spracúvané aj automatizovane. Vaše osobné údaje nebudú profilované v súlade s článkom 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR alebo zákon § 28 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba má právo na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky/aplikácie www.najditesa.online, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie zaslaním podnetu prevádzkovateľovi internetovej stránky/aplikácie www.najditesa.online.
Kontaktné údaje
V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov, Vašich práva povinností súvisiacich s ich spracúvaním, úpravou, vymazaním, obmedzením spracúvania alebo uplatnením si Vašich akýchkoľvek iných práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na nižšie uvedené kontaktné údaje:
Občianske združenie, Aliancia združení na ochranu zvierat, sídlo Námestie SNP 3, 81106 Bratislava, IČO: 42268737 (e-mail: zvieraciombudsman@gmail.com).
Newsletter

Začnite odoberať náš newsletter, aby ste boli informovaný o zbierkach a podujatiach, ktoré organizujú útulky.

Sociálne siete